Editorial Team

Ketua Penyunting:

Dr. Rifa’atul Laila Mahmudah, M.Farm.Klin (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan majapahit, Jawa Timur, Indonesia); Sinta ID : 6156689

Section Editor:

Dr. Henry Sudiyanto, S.Kp.,M.Kes (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan majapahit, Jawa Timur, Indonesia) SINTA ID : 5984634 

Widya Puspitasari, A.Md (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan majapahit, Jawa Timur, Indonesia)

Chairunisa Ayu Saputri S.Si.,M.Pd (Akafarma Sunan Giri Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia); SINTA ID : 6663746